Akcjonariusze

POLSKA SIEĆ HANDLOWA "LIVIO" S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdrój (kod: 44-335) ul. Pszczyńska 186, Jastrzębie - Zdrój, adres do doręczeń: Rzeszów (kod 35-322) ul. Ciepłownicza 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000198862,  której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 3 840 000,00 złotych, będącą płatnikiem VAT – nr identyfikacyjny (NIP): 6332001487 adres internetowy: https://liviosklepy.pl

 

Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy:

 

spółka mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000025237, NIP: 5260215088, o  kapitale zakładowym wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 wynoszącym 169 401 468 zł (w całości opłaconym), prowadzącą działalność banku powiernika w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.

 

W związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące m.in spółek akcyjnych. Od dnia 1 marca 2021 r. nastąpi dematerializacja akcji, czyli wygaśnie moc obowiązująca wszystkich dokumentów akcji wydanych przez spółki, a akcjonariuszami będą wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy, który zastąpi księgę akcyjną. Spółka winna pięciokrotnie wezwać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce. Wezwania dokonuje się w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

 

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Polska Sieć Handlowa „LIVIO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdrój (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w Oddziale Spółki tj. ul. Ciepłownicza 8, 35-322 Rzeszów, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Prosimy wcześniej o kontakt telefoniczny – numer 17-8597113.

W przypadku nie posiadania dokumentów akcji, akcjonariusz powinien złożyć spółce żądanie wydania dokumentu akcji wraz z upoważnieniem spółki do odbioru wydanego dokumentu akcji i złożenia go do rejestru.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.