Franczyzobiorców nie obowiązuje zakaz handlu w niedziele, jeśli osobiście prowadzą handel.

2018.01.29

Informacja dotycząca wpływu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni na możliwość prowadzenia handlu w niedziele i święta przez uczestników sieci

 

Zakończyły się prace legislacyjne nad ustawą z dnia 24 listopada 2017r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni – znany jest ostateczny kształt ustawy.

Uczestników  sieci franczyzowej zrzeszającej niezależnych przedsiębiorców nie obowiązuje zakaz handlu w niedziele, jeśli osobiście prowadzą handel.

Zgodnie z art. 6 punkt 27) Ustawy – zakaz nie obowiązuje – „w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek”.

Ustawa w ogóle nie zajmuje się tematyką uczestników jakichkolwiek sieci - w tym sieci franczyzowych,  jedynym warunkiem dla zwolnienia z ustawowego zakazu pracy w niedziele i święta jest wymóg, aby handel (rozumiany jako proces sprzedaży polegający na wymianie towaru na środki pieniężne) w tych dniach prowadzony był osobiście przez  przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną.

 

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uważa się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności we własnym imieniu oznacza prowadzenie jej na własny rachunek i na własne ryzyko. Wskazana cecha pozwala odróżnić przedsiębiorców od pracowników, którzy pracują na rachunek swojego pracodawcy.

 

W praktyce oznacza to, że czynności związane z handlem w niedziele i święta, w placówce handlowej będą mogły wykonywać jedynie takie osoby, które mają status przedsiębiorców – czyli zarejestrowaną na siebie działalność gospodarczą i w placówce handlowej sprzedają towary we własnym imieniu (sprzedawany w sklepie towar stanowi ich własność, na paragonach jest numer NIP danego przedsiębiorcy).

 

Podsumowując uczestnictwo w sieci franczyzowej zrzeszającej niezależnych przedsiębiorców w żaden sposób nie wpływa na prawo korzystania przez indywidualnych przedsiębiorców (osób fizycznych) ze zwolnienia z zakazu, o którym mowa w art. 6 ust. 27) Ustawy.